Freitag, September 14, 2018

abisz...land ormos korthi...precipitous road...steile strasse...raidillon

...
2018   pencil   crayon   bleistift
original   20x30cm


...

Keine Kommentare:

etudes...abba423...narrati01

2023    i pad ...